Celeiro Redhill Celeiro Redhill

No Reino Unido, Type Studio (via Dezeen).